Škôlka

DC – ACADEMIC pre deti od troch do šesť rokov.

Informujte sa o možnosti plynulého prechodu do škôlky za zvýhodnené ceny.

Family friends
Naše zariadenie kladie dôraz na vzájomnú komunikáciu a dôveru. Citlivo sa snažíme stať sa Vašim partnerom /priateľom/ pri výchove vášho dieťaťa. Naslúchame Vašim požiadavkám a potrebám. Diskrétnosť, serióznosť a profesionálny prístup sú samozrejmosťou.

Lokalita, prestížne priestory
Na svoj zámer sme si vyhliadli lokalitu s dynamickou výstavbou a expanziou úspešných ľudí. Takpovediac, vycestovali sme za Vami. Vybudovali sme tu pre vás moderné bezpečné zariadenie, spĺňajúce najnovšie európske normy. Na vlastnom ihrisku je mnoho zelene, ale aj mini dopravné ihrisko, kryté pieskovisko, kvalitné pohybové atrakcie, preliezky, hojdačky a veľa zábavy. Kvalitné vybavenie, hračky, pomôcky sú výlučne od renomovaných výrobcov.

Individuálny prístup
Každé dieťa je originálna bytosť, osobnosť. Veď tvorivosť, originálne myslenie, fantázia sú výsadou inteligentných ľudí

Zdravá škôlka
Zdravé prostredie, hygiena zariadenia sú u nás samozrejmosťou. Ovzdušie – vetranie v interiéri prechádza cez rôzne filtre (rekuperácie), neustále sa čistí a je zbavované mikročastíc a prípadných alergénov. Prostredie je pravidelne dezinfikované aj za pomoci UV lámp. Naša budova a prevádzka je svojim charakterom výrazne tzv. EKO… /šetrná k prírode/. Aktívne využívame obnoviteľné zdroje, teplú vodu nám zohrievajú slnečné kolektory, o kúrenie sa stará tepelné čerpadlo a prepracovaná rekuperácia. Odpad separujeme. Výživná strava, kvalitný pitný režim, prísun vitamínov tu taktiež nájdete v nadštandarde.

Environmentálna výchova detí
Všetko čo naše deti o prírode a v prírode naučíme, zužitkujú. Zaujímavé samorasty, šúpolie, nevšedné listy, šišky, gaštany. Je dôležité, aby deti mali dostatok poznatkov o prírode, ktorú v hre napodobňujú. Dbáme na to, aby každú aktivitu deti vnútorne precítili, a tak krok po kroku sa nám podarí vypestovať lásku k zemi a k životu na nej.

Matematika
Preferujeme výučbu matematiky a rozvoja inteligencie dieťaťa už od veľmi útleho veku. Čím skôr začne dieťa spoznávať princípy čísiel, tým skôr ich začne správne a s jednoduchosťou a ľahkosťou používať.

Informatika
Nové technológie idú ruka v ruke s dnešnou dobou. Interaktívne tabule, elektronické pomôcky, dotykové multimediálne displeje a iné elektronické vymoženosti sú už bežným okolím dieťaťa. Nemožno ho preto odtrhnúť od dnešného sveta a máme za to, byť otvorení, k novým veciam, k novým zážitkom. Vždy však budeme mať na zreteli, aby to bolo s rozumnou mierou. Deti sa u nás zoznamujú s interaktívnymi hrami na dotykovom displeji a interaktívnej tabuly, k dispozícii máme aj projektor HD. Príďte sa sami presvedčiť.

Hudba a pohyb
Rytmus, schopnosť rozoznávania tónov, predstavivosť, spontánny pohyb, tanec, koordinácia, základy choreografie… To všetko a mnoho viac sa dostane u nás k vašim deťom. Naši pedagógovia sú aj absolventi ĽŠU v odbore klavír, flauta a pod. Športové hry, obratnosť, lezecké steny, hojdačky, preliezky, soft play, loptičkový bazén a mnoho vonkajších pohybových atrakcií sú zárukou aktívneho zdravého pohybu.

Prvotriedna starostlivosť
V každej oblasti, výuka, výchova, opatera, výživa, hygiena, atď. a celková spokojnosť je prioritou /samozrejmosťou/.

Výchova k múdrosti
Viest dieťa k múdrosti je jedno z najkrajších poslaní rodiča a pedagóga.

Tolerancia a multikultúrnosť
Sme otvorení pre všetky deti rôznych kultúr, národností, náboženstiev, etník a pod. Samotné deti neriešia iný jazyk, nárečie, farbu pleti, či etnika.
Každý je tu vítaní…

Podnetné prostredie
Jednou z priorít, čo môže škôlka ponúknuť, je zdravo podnetné prostredie menšieho kolektívu /tzv. rodinného typu/, v ktorom sa dieťa rozvíja. Postupne sa učí žiť a rešpektovať potreby druhých, nadväzovať nové priateľské vzťahy.

Jazyková výuka
Jazyk sa malé dieťa učí prirodzene v situáciách a počas hry. Komunikácia prebieha na viacerých úrovniach a preto je zrozumiteľná a názorná.  Tak sú deti vedené ku komunikácii v obidvoch jazykoch.

Alternatívne výuky: Montessori…
Výukové metódy ako Montessori, Walfdorfská metóda, pedagogika Daltonských škôl a pod. sú nám známe. Nesporné prínosy napr. talianskej pediatričky madam M. Montessori, budeme uplatňovať najmä u najmenších detí, kde je im prostredie ušité na mieru. Deti sú po krôčikoch nenásilne vedené k samostatnosti, používajú sa k tomu rozmanité interaktívne pomôcky, hračky. Učiteľka v tomto procese dieťaťu iba radí a usmerňuje ho… avšak v kontexte s novými „potrebami doby“ si z alternatívnych výuk vyberáme už iba to najlepšie… najmä osožné v dnešnej modernej dobe. My sme AKG „improving school“ (zdokonaľujúca sa škôlka).

Predškoláci
Komplexné vzdelanie predškolákov. Od nás vyjdú komplexne vzdelaní predškoláci, pripravení na ďalšie výzvy. S ľahkosťou sa začlenia do každého nového kolektívu.

Kurikulum
Kurikulum v užšom zmysle slova reprezentuje vzdelávací program.

Naše kurikulum pozostáva:

  • z výučby /základy písania, grafomotorické cvičenia, výuka jazykov, matematické predstavy, čísla, atď./,
  • z kreatívnych činností, denné kreatívne programy,
  • zo spoločenských a samostatných hier,
  • námetových hier,
  • práca s prírodným a odpadovým materiálom,
  • exkurzie, výlety,
  • základy zdravého životného štýlu,

Dávame deťom možnosť rozvíjať vedomosti, schopnosti a postoje v základných oblastiach ľudského života a poznania.

Deti potrebujú cítiť bezpečie, podporu a porozumenie i mimo svojej rodiny, aby sa mohli zdravo vyvíjať.