Jasle po novom

DETSKÉ JASLE

 ,,Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ – to je nový názov pre detské jasle, tak ako ho zadefinovali odborníci na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR).

Novelou zákona sa novo definujú sociálne služby v oblasti poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.

  Vzhľadom na novelu tzv. JASLIČKOVÉHO zákona sa od 1.7.2018 (resp. registráciou) naše zariadenie ACADEMIC KINDERGARTEN  pretransformuje na ,,Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ a budeme poskytovať sociálne služby v oblasti poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.

 Naše zariadenie sa zameriava na deti od 15 mesiacov do 3 rokov.

 Sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života sa poskytuje rodičovi dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným. Spočíva v zabezpečení formalizovanej starostlivosti o dieťa v čase prípravy rodiča na povolanie, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce.

V súlade so zákonom o sociálnych službách v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovateľ povinný poskytovať bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchovu.

Účelom novely zákona o sociálnych službách nie je nahrádzať poskytovanie predškolskej výchovy a vzdelávania deťom v predškolskom veku, ktorá je realizovaná v odvetvovej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v predškolských zariadeniach (materské školy) podľa programov výchovnej práce a vzdelávacích programov schválených týmto ministerstvom). Poskytovateľ sociálnej služby je povinný umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby zo strany Ministerstva (MPSVaR).

 

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
Výdavky spojené s pobytom v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, je možné uhradiť z rodičovského príspevku na základe zákona č. 347/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z.
o príspevku na starostlivosť o dieťa
, ktorý sa poskytuje až do výšky 280,00 €.